Standardna pravila o izjednacivanju mogucnosti
za osobe s invaliditetom

IV. Mehanizam za nadzor

1. Svrha mehanizma za nadzor jest pospješivanje efikasne primjene Pravila. On će državama pomoći da ustanove stupanj primjene Pravila i mjerit će napredak. Nadzorom treba otkrivati smetnje i predlagati prikladne mjere koje će doprinijeti uspješnoj primjeni Pravila. Mehanizam nadzora vodit će računa o ekonomskim, socijalnim i kulturnim karakteristikama pojedinih država. Važan element treba biti i osiguranje savjetodavne službe te razmjena iskustava i informacija između država.

2. Nadzor nad primjenom pravila obavljat će se u okviru sastanaka Komisije za socijalni razvoj. Bude li potrebno, bit će postavljen, na rok od tri godine, Specijalni izvjestitelj s relevantnim i opsežnim iskustvom u problemima invalidnosti i međunarodnih organizacija, financiran izvanproračunskim sredstvima, da bi nadzirao primjenu Pravila.

3. Međunarodne organizacije osoba s invaliditetom koje imaju savjetodavan status u Ekonomskom i socijalnom vijeću kao i organizacije što zastupaju osobe s invaliditetom koje još nisu osnovale svoje organizacije, trebaju biti pozvane da međusobnim dogovorom stvore panel eksperata, u kojem će organizacije osoba s invaliditetom imati većinu, uzimajući u obzir razne vrste invaliditeta i potrebnu ravnomjernu geografsku zastupljenost, da bi se Specijalni izvjestitelj, a kada je potrebno i Tajništvo, s tom skupinom stručnjaka konzultirali.

4. Panel eksperata bit će potican od strane Specijalnog izvjestitelja da ispituje, da savjetuje i pribavlja povratnu informaciju i sugestije o promicanju, primjeni i nadziranju Pravila.

5. Specijalni izvjestitelj poslat će seriju pitanja državama, tijelima u okviru sustava Ujedinjenih naroda te međuvladinim i nevladinim organizacijama, uključujući organizacije osoba s invaliditetom. Ova serija pitanja treba se baviti problematikom planova za primjenu Pravila u državama. Pitanja trebaju biti selektivna i pokrivati određena specifična pravila za temeljito vrednovanje. Kod pripremanja ovih pitanja Specijalni izvjestitelj treba se savjetovati s panelom eksperata i Tajništvom.

6. Specijalni izvjestitelj nastojat će uspostaviti izravan dijalog ne samo s državama već i s nevladinim organizacijama, tražeći njihova gledišta i komentare o bilo kojoj informaciji koju namjerava uključiti u izvještaje. Specijalni izvjestitelj pobrinut će se za savjetodavne usluge o primjeni i nadzoru nad Pravilima te za pomoć u pripremanju odgovora na seriju pitanja.

7. Odjel za koordiniranje politike i potporu razvoja pri Tajništvu, kao središnje mjesto Ujedinjenih naroda za probleme invalidnosti, kao i Program za razvoj Ujedinjenih naroda te druga tijela i mehanizmi u sustavu Ujedinjenih naroda, kao što su regionalna povjerenstva i specijalizirane ustanove, te zajednički sastanci ustanova, surađivat će sa Specijalnim izvjestiteljem u primjeni i nadzoru nad Pravilima na nacionalnoj razini.

8. Specijalni izvjestitelj će uz pomoć Tajništva pripremiti izvješća za podnošenje Komisiji za socijalni razvoj na njezinom trideset i četvrtom i trideset i petom zasjedanju. Kod pripremanja ovih izvješća, Izvjestitelj treba konzultirati panel stručnjaka.

9. Države trebaju poticati nacionalne koordinacijske odbore ili slična tijela da sudjeluju u primjeni Pravila i nadzoru. Kao središnja mjesta za pitanja invalidnosti na nacionalnoj razni, ovi odbori trebaju biti potaknuti da stvore procedure za koordiniranje nadzora primjene Pravila. Organizacije osoba s invaliditetom treba ohrabriti da se aktivno zauzimaju u procesu nadzora na svim razinama.

10. Ako se osiguraju sredstva izvan proračuna, treba otvoriti jedno ili više radnih mjesta za međuregionalne savjetodavce o Pravilima kako bi pružali izravne usluge državama, uključujući:

(a) Organiziranje nacionalnih i regionalnih seminara o sadržaju Pravila;

(b) Izrada smjernica za pomoć u strategiji primjene Pravila;

(c) Širenje informacija o najboljim načinima primjene Pravila.

11. Na svom trideset i četvrtom sastanku Komisija za socijalni razvoj treba osnovati radnu skupinu s neodređenim brojem članova da bi ispitala izvješće Specijalnog izvjestitelja i dala preporuke kako usavršiti primjenu Pravila. Kod razmatranja izvješća Specijalnog izvjestitelja Komisija će preko svoje radne grupe konzultirati međunarodne organizacije osoba s invaliditetom i specijalizirane ustanove, u skladu s pravilima 71. i 76. Pravilnika o postupku komisija Ekonomskog i socijalnog vijeća.

12. Na svom sastanku koji slijedi završetku mandata Specijalnog izvjestitelja, Komisija treba razmotriti mogućnost bilo obnove mandata, ili imenovanja novog Specijalnog izvjestitelja, bilo stvaranja novog mehanizma za nadzor, pa dati odgovarajuće preporuke Ekonomskom i socijalnom vijeću.

13. Države treba stimulirati da daju svoje doprinose Fondu Ujedinjenih naroda za pitanja invalidnosti, kako bi se unapređivala primjena Pravila.

PREDGOVOR
Stanje i sadašnje potrebe
Dosadašnje međunarodno djelovanje
Prema Standardnim pravilima
Svrha i sadržaj Standardnih pravila o izjednačivanju mogućnosti za osobe s invaliditetom.
Temeljni pojmovi invalidske politike

UVOD
I. PREDUVJETI ZA RAVNOPRAVNO SUDJELOVANJE
Pravilo 1. Razvijanje svijesti
Pravilo 2. Zdravstvena zaštita
Pravilo 3. Rehabilitacija
Pravilo 4. Pomoćne službe

II. PODRUČJA OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI
Pravilo 5. Pristupačnost
Pravilo 6. Odgoj i izobrazba
Pravilo 7. Zapošljavanje
Pravilo 8. Uzdržavanje od prihoda i socijalna sigurnost
Pravilo 9. Obiteljski život i osobni integritet
Pravilo l0. Kultura
Pravilo 11. Rekreacija i šport
Pravilo 12. Religija

III. MJERE ZA PRIMJENU
Pravilo 13. Informiranje i istraživanje
Pravilo 14. Kreiranje politike i planiranje
Pravilo 15. Zakonodavstvo
Pravilo 16. Ekonomska politika
Pravilo 17. Koordinacija djelovanja
Pravilo 18. Organizacije osoba s invaliditetom.
Pravilo 19. Izobrazba osoblja
Pravilo 20. Nadzor i ocjenjivanje programa o invalidnosti na razini države, u svezi s primjenom Pravila
Pravilo 21. Tehnička i ekonomska suradnja.
Pravilo 22. Međunarodna suradnja.

IV. MEHANIZAM ZA NADZOR