Standardna pravila o izjednačivanju mogućnosti
za osobe s invaliditetom

Uvod

 Države, svjesne preuzete obveze, po Povelji Ujedinjenih naroda, da zajedničkim i posebnim akcijama u suradnji s Organizacijom promiču viši životni standard, punu zaposlenost i uvjete za ekonomski i socijalni napredak i razvoj,

Potvrđujući ponovno svoje zalaganje za ljudska prava i temeljne slobode, za socijalnu pravdu te dostojanstvo i vrijednost ljudske osobe, što je proglašeno u Povelji,

Pozivajući se posebno na međunarodne standarde o ljudskim pravima, koji su postavljeni u Općoj deklaraciji o pravima čovjeka, Međunarodnom ugovoru o ekonomskim, socijalnim i kulturalnim pravima te u Međunarodnom ugovoru o građanskim i političkim pravima,

Podvlačeći da navedeni instrumenti proglašavaju kako prava koja se njima priznaju trebaju biti zajamčena jednako svim pojedincima bez diskriminacije,

Pozivajući se na Konvenciju o pravima djeteta, koja zabranjuje diskriminaciju temeljenu na invalidnosti i zahtijeva posebne mjere da bi se osigurala prava djeci s invaliditetom, te na Međunarodnu konvenciju o zaštiti i pravima svih radnika migranata i članova njihovih obitelji, koja pruža neke zaštitne mjere za sprečavanje invalidnosti,

Pozivajući se također na odredbe Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena da bi se osigurala prava djevojkama i ženama s invaliditetom.

Uzimajući u obzir Deklaraciju o pravima invalidnih osoba, Deklaraciju o pravima mentalno redardiranih osoba, Deklaraciju o socijalnom napretku i razvoju, Načela zaštite osoba s mentalnom bolešću i poboljšanja skrbi za mentalno zdravlje kao i drugih relevantnih instrumenata koje je usvojila Generalna skupština.

 Uzimajući također u obzir relevantne konvencije i preporuke koje je usvojila Međunarodna organizacija rada, s posebnim isticanjem prava na zapošljavanje bez diskriminacije za osobe s invaliditetom,

Svjesne relevantnih preporuka i djelovanja Organizacije Ujedinjenih naroda za odgoj, znanost i kulturu (UNESCO), naročito Svjetske deklaracije o obrazovanju za svakoga, te Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Dječjeg fonda Ujedinjenih naroda (UNICEF), kao i drugih zainteresiranih organizacija,

Uzimajući u obzir zalaganja država u pogledu zaštite okoline, Svjesne pustošenja koja prouzrokuju oružani sukobi te žaleći što se oskudna sredstva troše na proizvodnju oružja.

 Priznajući da Svjetski program djelatnosti u svezi s invalidnim osobama i u njemu iznesena definicija izjednačenja mogućnosti predstavljaju najozbiljnije nastojanje međunarodne zajednice da svi raznovrsni međunarodni instrumenti i preporuke postanu praktički i konkretno djelotvornima,

 Prihvaćajući da su ciljevi Desetljeća invalidnih osoba Ujedinjenih naroda (1983-1992) za primjenu Svjetskog programa djelatnosti još uvijek punovaljani pa zahtijevaju hitnu i kontinuiranu akciju, Podsjećajući da je Svjetski program djelovanja utemeljen na idejama koje jednako vrijede za zemlje u razvoju kao i za industrijalizirane zemlje,

 Uvjerene da su pojačani napori potrebni kako bi i osobe s invaliditetom postigle puno i jednako ostvarivanje ljudskih prava i sudjelovanje u društvu, Ponovno naglašavajući da osobe s invaliditetom, njihovi roditelji, skrbnici, zagovornici i njihove udruge moraju biti aktivni partneri države u planiranju i primjeni svih mjera koje utječu na njihova građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturalna prava,

Provodeći Rezoluciju 1990/26 Ekonomskog i socijalnog vijeća, te djelujući na temelju posebnih mjera, koje se detaljno nabrajaju u Svjetskom programu djelovanja, a potrebne su da bi osobe s invaliditetom postigle jednakost s drugima,

Usvojile su niže navedena Standardna pravila o izjednačivanju mogućnosti za osobe s invaliditetom, sa ciljem:

 (a) Da istaknu kako svako djelovanje na polju invalidnosti pretpostavlja odgovarajuće znanje i iskustvo o položaju i posebnim potrebama osoba s invaliditetom;

 (b) Da naglase kako proces koji ide za tim da se svaki oblik društvenog organiziranja učini dostupnim svakome predstavlja temeljni cilj socio-ekonomskog razvitka;

 (c) Da dadu obrise kritičnih aspekata socijalne politike na polju invalidnosti, uključujući, prema potrebi, aktivno poticanje tehničke i ekonomske suradnje;

 (d) Da pruže modele za postupak donošenja odluka potreban za postizanje jednakih mogućnosti, imajući na umu veoma različitu tehničku i ekonomsku razinu kao i činjenicu da se u ovom postupku mora odraziti pronicavo razumijevanje kulturalnog konteksta u kome se on zbiva kao i odlučujuće uloge koju u njemu imaju osobe s invaliditetom;

 (e) Da predlože nacionalne mehanizme za tijesnu suradnju među državama, organima sustava Ujedinjenih naroda, drugim međuvladinim tijelima te udrugama osoba s invaliditetom;

 (f) Da predlože efikasan ustroj za nadzor nad procesom kojim države nastoje postići izjednačivanje mogućnosti za osobe s invaliditetom.  

PREDGOVOR
Stanje i sadašnje potrebe
Dosadašnje međunarodno djelovanje
Prema Standardnim pravilima
Svrha i sadržaj Standardnih pravila o izjednačivanju mogućnosti za osobe s invaliditetom.
Temeljni pojmovi invalidske politike

UVOD
I. PREDUVJETI ZA RAVNOPRAVNO SUDJELOVANJE
Pravilo 1. Razvijanje svijesti
Pravilo 2. Zdravstvena zaštita
Pravilo 3. Rehabilitacija
Pravilo 4. Pomoćne službe

II. PODRUČJA OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI
Pravilo 5. Pristupačnost
Pravilo 6. Odgoj i izobrazba
Pravilo 7. Zapošljavanje
Pravilo 8. Uzdržavanje od prihoda i socijalna sigurnost
Pravilo 9. Obiteljski život i osobni integritet
Pravilo l0. Kultura
Pravilo 11. Rekreacija i šport
Pravilo 12. Religija

III. MJERE ZA PRIMJENU
Pravilo 13. Informiranje i istraživanje
Pravilo 14. Kreiranje politike i planiranje
Pravilo 15. Zakonodavstvo
Pravilo 16. Ekonomska politika
Pravilo 17. Koordinacija djelovanja
Pravilo 18. Organizacije osoba s invaliditetom.
Pravilo 19. Izobrazba osoblja
Pravilo 20. Nadzor i ocjenjivanje programa o invalidnosti na razini države, u svezi s primjenom Pravila
Pravilo 21. Tehnička i ekonomska suradnja.
Pravilo 22. Međunarodna suradnja.

IV. MEHANIZAM ZA NADZOR