Teletext

Vijesti i informacije za gluhe možete vidjeti na teletext stranicama HRT-a broj 522,
a za glohoslijepe 533.

Natrag