Rezolucija Europskog parlamenta o znakovnim jezicima gluhih

Europski parlament usvojio je 18. studenoga 1998. na svom plenarnom zasjedanju u Strasbourgu, Francuska, novu Rezoluciju o znakovnim jezicima gluhih.

Tiskani prijevod cjelovitog teksta Rezolucije:

Izdanje i tisak: HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH
10000 ZAGREB, Palmotićeva 4. tel/fax: 48 114 127
E-mail: hrv.savez-gluhih@zg.tel.hr

Za izdavača odgovara: Andrija Halec, predsjednik
Zagreb, listopad 1999.

Rezolucija o znakovnim jezicima

Europski parlament:
- s obzirom na svoju rezoluciju o znakovnim jezicima gluhih donesenu 17. lipnja 1988.
- s obzirom na Rezoluciju Vijeća od 20. prosinca 1996. o jednakim mogućnostima za osobe s invaliditetom,
- s obzirom na svoju rezoluciju o pravima invalidnih osoba,
- s obzirom na 13.Članak Amsterdamskog sporazuma o nediskriminiranju,


A. budući raste broj potpuno ili djelomično gluhih ljudi, uključujući one čije su poteškoće novijeg datuma,
B. budući većina gluhih ljudi ima i govorne poteškoće pa se uslijed toga trebaju služiti znakovnim jezikom kao svojim glavnim, a vrlo često svojim jedinim sredstvom za komunikaciju,
C. budući su samo četiri od 15 država članica Europske unije službeno priznale znakovni jezik
D. budući rezultati projekta europskog znakovnog jezika ističu značajan manjak kvalificiranih tumača znakovnog jezika u Europskoj uniji
E. budući u programima koje EU financira nije priznata i ne uvažava se potreba gluhih sudionika da dobiju tumače znakovnog jezika,
F. budući se u suvremenom svijetu pristup informacijama sve više ostvaruje audiovizualnim sredstvima, te budući ostvarivanje prava na ovakav pristup gluhim ljudima nije zajamčeno,
G. budući se televizijske tvrtke nedovoljno brinu za pružanje programa pristupačnih gluhim osobama, kojima je vizualna informacija veoma važna,
H. budući se u zemljama Europske unije rabi sedam različitih sustava pisaćih telefona, koji su nekompatibilni, što stvara velike poteškoće gluhima koji u EU nazivaju jedni druge,
I. budući postoje više različitih tipova znakovnih jezika, a svaki od njih ima svoj specifični kulturni identitet,

1. Naglašava značaj 10. obljetnice svoje gore spomenute rezolucije o znakovnom jeziku gluhih, od 17. lipnja 1988;
2. Pozdravlja dodjelu sredstava u iznosu od 500.000 ECU od strane Europske unije za financiranje većeg općeeuropskog projekta znakovnog jezika (1997) kojemu je cilj pospješiti primjenu rezolucije o znakovnom jeziku;
3. Uviđa i priznaje da će rezultati do kojih će doći ovaj projekt znakovnog jezika pružiti značajne podatke institucijama EU i državama članicama o tome kako se primjenjuju odredbe gore spomenute rezolucije Parlamenta o znakovnim jezicima za gluhe građane;
4. Poziva Povjerenstvo da izradi prijedlog za Vijeće u svezi službenog priznavanja znakovnog jezika koji rabe gluhe osobe u svakoj pojedinoj državi članici;
5. Poziva Povjerenstvo da se pobrine za programe koje će financirati EU na području obrazovanja te zapošljavanja tumača;
6. Poziva Povjerenstvo da se pobrine kako bi svi programi EU bili pristupačni gluhim osobama te da se prizna potrebitost službi tumača znakovnog jezika.
7. Poziva Povjerenstvo da uvede mjere sa ciljem upoznavanja službenika koji djeluju u ustanovama EU s problematikom gluhih;
8. Poziva Povjerenstvo i države članice da svi javni skupovi koje organiziraju ustanove EU budu pristupačni gluhim osobama, tako što će im se na njihov zahtjev osigurati usluge tumača;
9. Poziva Povjerenstvo da razmotri, u kontekstu načela o javnoj televiziji, mogućnost donošenja propisa koji će omogućiti prevođenje na znakovni jezik, ili barem stavljanje natpisa (titlova) u emisijama vijesti, programa od političkog interesa - naročito tijekom izbornih kampanja - te, koliko je to moguće i programa od kulturnog i općeg interesa;
10. Poziva Povjerenstvo da donese prijedlog zakonodavnog okvira da bi se osigurala kompatibilnost telekomunikacijske tekstovne i video opreme za gluhe ljude diljem Europe;
11. Poziva Povjerenstvo da uvede mjere kako bi se osigurala jedinstvena konstrukcija multimedijskih aplikacija, kako gluhi ne bi bili isključeni iz novih aplikacija;
12. Poziva, osim toga, Povjerenstvo da pokrene studije o audiovizualnim uslugama gluhim građanima;
13. Upućuje svog Predsjednika da proslijedi ovu rezoluciju Povjerenstvu, Vijeću, vladama i parlamentima država članica kao i tijelima i organizacijama odgovornim za zastupanje osoba s oštećenjima sluha u EU.

Odabrao i preveo: Andrija Žic